top of page

TERMA DAN SYARAT

Semua maklumat pertaruhan dibekalkan olehWINBOX berdasarkan integriti. Sila luangkan sedikit masa untuk membacanya dengan teliti.

Berikut adalah terma dan syarat mengenai penggunaan laman web ini dan perkhidmatan yang disediakan oleh kami. Dengan mengakses mana-mana halaman laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan, pelanggan bersetuju untuk tidak disekat atau disekat oleh terma dan syarat ini.

Jika pelanggan tidak menerima terma dan syarat ini, sila jangan cuba menggunakan atau terus menggunakan sebarang perkhidmatan dengan segera.

  1. Kami mempunyai hak tunggal untuk meminda, mengemas kini dan mengubah suai terma dan syarat, peraturan dan peraturan serta dasar privasi sebagaimana yang difikirkan sesuai dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan. Walau bagaimanapun, kami akan membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa sebarang perubahan ketara kepada terma dan syarat, peraturan dan peraturan atau dasar privasi ini akan dimaklumkan kepada Pelanggan melalui notis yang ketara di Laman Web.

  2. Pengakuan anda dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menyemak sebarang pindaan, kemas kini dan penghinaan tersebut. Penggunaan Laman Web yang berterusan oleh Pelanggan akan dianggap sebagai penerimaan tanpa syarat dan tidak boleh ditarik balik mereka terhadap terma dan syarat, peraturan dan peraturan serta dasar privasi dan sebarang perubahan yang dibuat kepada mereka. Sebarang pertaruhan yang diterima (tetapi tidak diterima, direkodkan atau diselesaikan) sebelum masa berkuat kuasa pindaan terma dan syarat serta peraturan dan peraturan akan tertakluk kepada terma dan syarat serta peraturan dan peraturan sedia ada.

  3. Pelanggan menjamin bahawa Pelanggan tidak akan menipu, memperdaya, menipu, memberi maklumat salah atau menipu Syarikat dalam apa jua cara melalui penggunaan atau penyalahgunaan perkhidmatan Syarikat atau Laman Web ini. Sekiranya Syarikat mengesyaki bahawa Pelanggan telah gagal mematuhi terma peruntukan ini, Syarikat hendaklah mempunyai, sebagai tambahan kepada sebarang remedi lain, hak untuk membekukan atau menggantung akaun Pelanggan dengan Syarikat untuk menjalankan siasatan lanjut yang jika mengesahkan kegagalan Pelanggan untuk mematuhi terma peruntukan ini akan mengakibatkan penamatan Perkhidmatan kepada Pelanggan, penutupan akaun Pelanggan dan pelucuthakan oleh Syarikat sebarang jumlah dalam akaun Pelanggan.

  4. Syarikat berhak untuk menutup atau menggantung akaun Pelanggan dengan Syarikat dan membayar balik atau menahan baki akaun tersebut mengikut budi bicara mutlak Syarikat yang munasabah tanpa penjelasan lanjut kepada Pelanggan. Walau bagaimanapun, dalam acara ini, pertaruhan tertunggak akan dihormati, dengan syarat sentiasa pertaruhan ini telah diletakkan dengan betul oleh Pelanggan mengikut terma dan syarat ini.

  5. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran terma dan syarat ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabahnya.

  6. Syarikat berhak untuk menarik balik Laman Web atau elemen Laman Web pada bila-bila masa, dan menyimpan sebarang hak yang Pelanggan mungkin mempunyai lebihan dana yang didepositkan dalam akaunnya, tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dalam apa-apa cara lain akibat daripada sebarang tindakan sedemikian.

PRIVASI

1. Peraturan tertentu dalam klausa akan digantikan dengan peraturan baharu pada bila-bila masa, dan peraturan baharu akan diberikan kepada anda melalui notis atau pemberitahuan sistem.

2. Kami melindungi maklumat dan akaun privasi dan peribadi pengguna mengikut dasar perlindungan privasi.

3. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa data yang anda berikan kepada kami adalah selamat. Semua penghantaran data menggunakan teknologi penyulitan. Apabila data disimpan pada pelayan kami, kami akan menggunakan teknologi tembok api terkini untuk melindungi data anda. Laman web dan perisian kami menggunakan teknologi terkini untuk memastikan data itu betul dan sulit, dan untuk melindungi data anda daripada penggunaan atau kehilangan tanpa kebenaran.

4. Sila lindungi akaun anda, jangan kongsi kata laluan log masuk dan kata laluan pembayaran dengan orang lain, dan syarikat tidak akan bertanggungjawab jika ia dicuri.

5. Untuk lebih keselamatan, kami tidak mengesyorkan anda menetapkan kata laluan yang ringkas dan mudah, seperti (123456) atau (888888). Jika kecurian atau kerosakan harta benda lain disebabkan, syarikat tidak akan bertanggungjawab.

bottom of page